Inloggen

. . . Wout stopt ermee . . . Zooeasy . . . Quiko . . . Giantel . . . Bird shop . . . J & J . . . Wout stopt ermee . . . Easyyem . . . Heesakkers . . . Vaesen . . . Ten Berge Tuinhuizen . . . Comed . . . Kweekkooi.be . . . kaf o matic . . . Witte Molen . . . Wout stopt ermee . . .

JBounce

Donatie gevraagd!

Donatie!

Beste bezoekers van de website woutvangils.nl of woutvangils.be.

 

Wout heeft besloten om te stoppen met deze website

Maak hier uw donatie over om de website te laten bestaan:

https://betaalverzoek.knab.nl/k4brpH2Oo7djLAP

 

Alvast hartelijk dank!

(Zie verder bericht op de hoofdpagina)

x

Deel 3: Indeling der soorten

kan04


 

INDELING DER SOORTEN.                                                      Wout van Gils                                                             

Om alle vogelkenners, ornithologen, zoölogen en anderen over de hele wereld te laten begrijpen over welke vogel wordt gesproken is er een systeem van wetenschappelijke namen ontwikkeld welke gebaseerd zijn op het Latijn als internationale wetenschappelijke taal. Het was zo,heb ik opgezocht,Carl Von Linne (CARALOS LINNAEUS) de Zweedse natuuronderzoeker die leefde van 1707 tot 1778 die deze normen in zijn werk "Systema Naturea"invoerde, die uiteraard zoals alles, nadien op diverse punten zijn gewijzigd en verbeterd.

- Hij begon met alle vogels in te delen in klassen AVES (=vogels), die men dan weer   verdeelde in orden.

- Men begint met de vogels, waarvan men onderstelt, dat zij het primitiefste zijn om   vervolgens op te klimmen tot de hoogst ontwikkelden.

- De orden worden dan weer onderverdeeld in families, die op hun beurt verder worden  onderverdeeld in geslachten, soorten of ondersoorten.

Hieruit kan men het vogelrijk indelen in o.a.

1)        KLASSE DER VOGELS.

2)        ORDE.

3)        FAMILIE.

4)        SOORT

5)        ONDERSOORT

TER VERDUIDELIJKING:

A)    Zoals al eerder geschreven en wij dus allemaal weten, behoren de vogels samen met de reptielen en andere tot de stam CHORDATA en vormen de klasse AVES.

B) Deze klasse wordt onderverdeeld in           ORDEN

C)             Families                                       IDEA

D)             Onderfamilies                                INEA

Men gaat in deze families verder door geslachten en soorten, waaronder zich soms ondersoorten of rassen bevinden gerangschikt naar hun geografische variaties. Ter verduidelijking hier enkele voorbeelden: 

1e Voorbeeld             : Wilde eend (anas platyrhynchos)

KLASSE                     : Aves                          (vogels)

ORDE                         : Anseriformes  (eendvogels)

FAMILIE                    : lixiatidea                     (zwemeenden)

GESLACHT               : Anas

SOORT                      : platyrhynchos

2e Voorbeeld              : Barmsijs (carduelis flammea)

KLASSE                     : Aves                          (vogels)

ORDE                         : Sylvidea                     (zangvogels)

FAMILIE                    : Fringillidea                 (vinkachtigen)

GESLACHT               : carduelis

SOORT                      : Flammea

ONDERSOORT         : Cabaret                     (kleine barmsijs flammea cabaret)

3e Voorbeeld              : Spreeuw (sturnus vulgaris)

KLASSE                     : Aves

ORDE                        : Sylvidea

FAMILIE                    : Sturnidea

GESLACHT                 : Sturnus

SOORT                     : Vulgaris

4) Men ze natuurlijk ook indelen in onze taal en ik zal dit ook aanhalen met enkele voorbeelden: 

Voorbeeld:

Vogelrijk

Klasse v/d vogel

Orde

Familie

Soort

Wilde kanarie

vogels

zangvogel

vinken

kanaries

Zanglijster

vogels

zangvogel

lijster

lijster

Ekster

vogels

zangvogel

kraaien

ekster

Kalkoen

vogels

hoenders

hoendervogels

kalkoen

Sperwer

vogels

roofvogels

havikachtige

sperwer

Kerkuil

vogels

uilen

uilen

kerkuil.

Het zal nu toch wel iedereen duidelijk zijn dat het zeer zinvol is geweest de soorten zo in te delen. Ook is het zo voor iedereen in het Latijns redelijk te volgen en zo komt men ook al in de soorten en ondersoorten terecht zonder daarvoor extra boeken open te slaan. Over de soort en ondersoort kom ik later nog eens terug bij mijn onderwerp over HYBRYDEN EN METISSEN. 

Ik geef hieronder nog een opsomming van "EUROPESE VOGELS" IN ORDE EN FAMILIES. 

                      ORDEN

                      FAMILIES

1) Zeeduikers

1) zeeduikers

2) Futen

2) futen

3) Stormvogels

3)      -   albatrossen

-   noordse stormvogels

-   pijlstormvogels

4) Pelikaanachtige

4)      -  aalscholvers.

-   jan-van-gents

-   pelikanen

5) Reigerachtige

5)      -   reigers en roerdompen

-   ooievaars

-   ibissen en lepelaars

-   flamingo's

6) Eendvogels

6)      -   ganzen en eenden

-   zwanen

7) Roofvogels

7)      -   visarenden

-   valken

-   geheel der gieren, arenden, buizerds,     

   wouwen, havikachtige, kiekendieven.

8) Hoendervogels

8)                     -   hoenders

                      -   kwartels, patrijzen en fazanten.

9) Kraanvogels en verwante soorten

9)      -   kraanvogels

-   trappen

-   rallen, waterhoenders en koeten

                      -   vechtkwartels

10)  Pleviervogels (waadvogels)

                      Onderverdeeld in sub-families

A)    Plevieren

B)     Snippen

C)    Wulpen en Grutto's

D)    Grote strandlopers

E)     Kleine strandlopers

F)     Kluten

11)  -   meeuwen en sterns

-   alken

-   scholeksters

-   grielen

-   vorkstaartplevieren

-   jagers

-   franjepoten

-   plevieren

   

                      ORDEN

                        FAMILIES

11) Duiven

11) -                     duiven

-   zandhoenders

12) Koekoeken

12) -                     koekoeken

13) Uilen

13)  -   kerkuilen

-   andere uilen

14) Grootvleugelen

14) -                     gierzwaluwen

15) Nachtzwaluwen

15) -                     nachtzwaluwen

16) IJsvogels en verwante soorten

16) -                     ijsvogels

-   bijeneters

-   scharrelaars

-   hoppen

17) Spechten

17) -                     spechten

                      -   dwergspechten en draaihalzen

18) Zangvogels

18) -                     leeuweriken

                      -   zwaluwen

-         piepers en kwikstaarten

-         klauwieren

-         wielewalen

-         spreeuwen

-         pestvogels

-         kraaien en verwante soorten

-         waterspreeuwen

-         winterkoningen

-         heggenmussen

19) Zangvogels

19) -                     zangers en verwante soorten met

                            volgende sub-families

1)       zangers

2)       vliegenvangers

3)       tapuiten, lijsters en hun verwante soorten

4)       baardmannetjes

20) Zangvogels

20) -                     mezen, boomklevers en rotskruipers

-         buidelmezen

-         boomkruipers

-         wevervogels

-         vinken

-         gorzen

Men kan nu gemakkelijk met dit overzicht tot de families van de vogels komen bv.

            1) Huismus                              zangvogel                                familie der wevervogels

            2) Koperwiek                          zangvogel                                familie der lijsters

            3) Sijsje                                   zangvogel                                familie der vinken

            4) Geelgors                             zangvogel                                familie der gorzen

            5) Houtduif                              duiven                                     familie der duiven 

Men kent nu ook nog de:        1) INHEEMSE VOGELS

2) EUROPESE VOGELS

3) EXOTISCHE VOGELS. 

In het kort weergegeven wil dit het volgende zeggen:

1) INLANDSE VOGEL

Dit is een vogel die in België voorkomt als: doortrekker, wintergast, dwaalgast, standvogel en broedvogel.

2) EUROPESE VOGEL

Dit is elke vogel die in Europa voorkomt als: doortrekker, wintergast, standvogel, broedvogel en dwaalgast.

3) EXOTISCHE VOGEL.

Dit is een vogel die niet in Europa voorkomt als: doortrekker, wintergast, dwaalgast, standvogel en broedvogel

4) DOORTREKKER.

Vogel die men hier tijdens het doortrekken kan waarnemen, maar buiten die tijd niet of hoogst zeldzaam.

5) DWAALGAST.

Vogel die hier sporadisch wordt aangetroffen.

6) GEDEELTELIJKE TREKVOGEL.

Vogelsoort waarvan individuen wegtrekken, maar andere weer niet.

7) TREKVOGEL.

Vogel, die met de wisseling der jaargetijden naar andere streken wegtrekt en later weer terugkomt, meestal met een grote groep en volgens een vaste route.

8) WINTERGAST.

Vogel die hier niet broedt, maar waarvan de soort hier 's winters verblijft.

9) ZOMERGAST.

Vogel die hier alleen maar broedt, maar waarvan de soort hier 's winters niet voorkomt.

10 ZWERFVOGEL.

Vogel die onregelmatig over korte afstanden in bepaalde jaargetijden iedere keer van woonplaats verwisselt, maar geen echte trekvogel is.

11) STANDVOGEL.

Vogel blijft het gehele jaar in dezelfde streek. 

BELANGRIJK IS NOG even stil te staan bij de ondersoorten. Iedere vogelliefhebber zal wel weten dat een van de belangrijkste kenmerken van de vogel zijn buitengewone beweeglijkheid is en deze zeer sterk plaatselijk gebonden is, hierdoor ontstaat soms een afwijkend verenkleed. Ook de zang zal dikwijls veel verschillen, die ook deze plaatselijke gebondenheid met zich meebrengt. Wij zullen wel ontdekt hebben dat nog lang niet alle vinken er hetzelfde uitzien en zeer zeker niet dezelfde zang hebben. DEZE BINNEN BEPAALDE GRENZEN VOORKOMENDE VORMEN NOEMT MEN ONDERSOORTEN.

Voorts gebeurt het regelmatig dat hoe noordelijker men komt, een speciale soort des te sterker hij in 't algemeen is. Denk eens aan de noordse goudvink. Wat zou de oorzaak hiervan zijn? De betere overlevingskansen tegen de kou, maar ook om meer weerstand te kunnen bieden tegen de langere trekweg die ze moeten afleggen. Ook op deze manier zullen zeer zeker ondersoorten zijn ontstaan! In de trekperiode zal men regelmatig soorten en ondersoorten aantreffen. (B.v. goudvink en noordse             goudvink). Dit maakt weinig uit, omdat iedere soort weer terugtrekt naar zijn eigen broedgebied.Zo zal men 's winters ook veel witte buizerds tegenkomen (noordse vorm) en in het broedseizoen geen. Om ook een overzicht te maken van Europese vogelfamilies met hunwetenschappelijke namen lijkt me ook nog wel zinvol en makkelijk bij verdere studies van deze soorten. 

Deze lijst begint bij de primitiefste en gaat zo verder naar de hoogst ontwikkelde vogels,o.a. mussen, spreeuwen en gaaien. 

Familie

Wetenschappelijke naam

Familie

Wetenschappelijke naam

Zeeduikers

gavidae

Alken

alcidao

Futen

podicipitidae

Zandhoenders

pteroelidae

Stormvogels

procellariidae

Duiven

columbidae

Stormvogeltjes

hydrobatidae

Koekoeken

cuculidae

Pelikanen

pelicanidae

Uilen

strigidae

Jan-van-gents

sulidae

Nachtzwaluw

camprimulgidae

Aalscholvers

phalacrocoracidae

Gierzwaluw

apodidae

Reigers

ardeidae

IJsvogels

alcidinidae

Ooievaars

ciconiidae

Bijeneters

meropidae

Lepelaars

plataleidae

Scharrelaars

coraciidae

Flamingo's

phoenicopteridae

Hoppen

upudidae

Eenden, ganzen

anatidae

Spechten

picidae

Gieren, Arenden

accipitridae

Leeuweriken

Alaudidae

Kiekendieven

accipitridae

Zwaluwen

Hirundinidae

Haviken

Accipitridae

Valken

falcenidae

Visarenden

Pandionidae

Piepers, kwikstaarten

motacillidae

Hoenders

tetraonidae

Klauwieren

Laniidae

Patrijzen, kwartels

fhasianidao

Pestvogels

bombycillidae

Fazanten

Fhasianidae

Waterspreeuwen

Cinclidae

Vechtkwartels

Turnicidae

Winterkoningen

troglobycidae

Kraanvogels

Cruidae

Heggemussen

Prunellidae

Rallen

rallidae

Lijsters, tapuiten

Turdidae

Trappen

Ortididae

Roodstaartjes

turdidae

Grielen

Burhinidae

Zangers

sylviidae

Scholekster

haematepodidae

Vliegenvanger

Muscicapidae

Plevieren

Charadriidao

Mezen

paridae

Snippen, wulpen

Scolopacidae

Boomklevers

sittidae

Grutto's, strandlopers

Scolopacidae

Boomklevers

cerehiidae

Ruiters

Scolopacidae

Gorzen

Emberizidae

Kluten

Recurvirostridae

Vinken, sneeuwvink

Fringillidae

Franjepoten

Phalaropodidae

Mussen

ploceidae

Renvogels

Cleraolidae

Spreeuwen

sturnidae

Jagers

Stercorariidae

Wielewalen

oriolidae

Meeuwen, sterns

Laridae

Kraaien

corvidae

In alle wetenschappelijke vogelboeken zullen de vogels dan ook in deze volgorde gerangschikt zijn.

 

 

 

. . . Wout stopt ermee . . . Zooeasy . . . Quiko . . . Giantel . . . Bird shop . . . J & J . . . Wout stopt ermee . . . Easyyem . . . Heesakkers . . . Vaesen . . . Ten Berge Tuinhuizen . . . Comed . . . Kweekkooi.be . . . kaf o matic . . . Witte Molen . . . Wout stopt ermee . . .

X

Copyright

Kopiëren van tekst is niet toegestaan.